Osobné údaje

Dôležité informácie z našej strany:
Naše kontaktné údaje: Spoločnosť Dobrobytie, s.r.o., so sídlom Záborského 880/8, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 55973477,
zápisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Vložka číslo:
175358/B
Poverené konateľky Eva Vavráková a Tamara Sapák Bobáková.

Vaše osobné údaje použijeme v našom zozname klientov a v prípade zakúpenia služieb a produktov v našej spoločnej zmluve a dokumentácii potrebnej na vedenie účtovníctva. V prípade zapojenia sa do dotazníkového prieskumu vaše odpovede uchovávame v anonymizovanej forme pre účely tvorby a aktualizácie noriem, prípadne na výskumné účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, teda váš súhlas. Príjemcom vašich osobných údajov sú osoby uvedené v bode 1.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania našej spolupráce a po dobu 2 rokov od jej ukončenia, alebo 2 roky od ich poskytnutia na marketingové účely. Prípadne počas súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ak všeobecne záväznými právnymi predpismi nevyžadujú inú dobu uchovávania osobných údajov.

Prijímame, zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré zadáte na našej webovej stránke alebo nám poskytnete iným spôsobom. Okrem toho môžeme zhromažďovať adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača k internetu; Login; emailová adresa; heslo; informácie o počítači a pripojení a históriu objednávok. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií vrátane doby odozvy stránky, trvanie návštev určitých stránok, informácií o interakcii stránky a metód používaných na prehliadanie stránky. Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje (vrátane mena, e-mailu, hesla, fotky, vašej komunikácie); platobné údaje, komentáre, spätnú väzbu, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely:

Poskytovať a prevádzkovať Služby;
poskytovať našim používateľom nepretržitú zákaznícku pomoc a technickú podporu;
aby sme mohli kontaktovať našich návštevníkov a používateľov so všeobecnými alebo prispôsobenými upozorneniami a propagačnými správami, ktoré sa týkajú služieb;
na vytváranie súhrnných štatistických údajov, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb;
na dodržiavanie všetkých platných zákonov a nariadení.

Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašom účte, aby sme vyriešili problémy s vaším účtom, riešili spor, vyberali poplatky alebo pohľadávky voči spoločnosti Dobrobytie, s.r.o., aby sme získali váš názor prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, posielali vám aktualizácie o našej spoločnosti, alebo aby sme vás kontaktovali s cieľom uplatniť podmienky našej zmluvy s používateľom, príslušné vnútroštátne zákony a akúkoľvek dohodu, ktorú s vami máme uzavretú. Na tieto účely vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo textových správ a poštou.

Práva, ktoré vám vyplývajú z tohto súhlasu:
• môžete od nás požiadať o prístup k vašim osobným údajom,
• opravu osobných údajov,
• vymazanie osobných údajov alebo
• obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať spracúvanie osobných údajov,
• na prenosnosť osobných údajov,
• svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť funguje na platforme Websupport.sk a Circle.so. Websupport.sk a Circle.so nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Websupport.sk a Circle.so, databáz a všeobecných aplikácií Websupport.sk a Circle.so. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch s firewall.

Websupport.sk a Circle.so vystupuje ako Spracovateľ údajov o návštevníkoch týchto stránok. Taktiež si vyhradrzujeme právo použiť doplnkové služby ktoré zvyšuju používateľský komfort alebo kvalitu poskytovanej služby, ako napríklad zber dát cez dotazniky Typeform.com, alebo analytika cez Google Analytics. Websupport.sk ani Circle.so, ako ani žiadny eventuelný poskytovateľ čiastkových služieb nebude spracovávať žiadne údaje o návštevníkoch stránok pre ich vlastný prospech.

Spracovanie údajov používateľa môže prebiehať na území Európskej únie, Izraela alebo tretej krajiny, územia, alebo jedného alebo viacerých určených sektorov v rámci tejto tretej krajiny, o ktorých Európska komisia rozhodla, že zabezpečuje primeranú úroveň ochrany (prevod na základe rozhodnutia o primeranosti). Tieto podmienky sú uvedené v Ochrana osobných údajov Websupport.sk a Circle.so. Všetci Spracovatelia sledujú zásady ochrany údajov podľa európskej smernice GDPR.

Táto webová stránka môže používať niektoré nástroje sledovania na optimalizáciu vašej používateľskej skúsenosti, na analýzu stránky alebo potenciálne na zlepšenie nášho marketingu.
Nastavenia cookies si môžete kedykoľvek skontrolovať vo svojom prehliadači.
Ak chcete zrušiť sledovanie službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte tento odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zodpovedáme za bezpečnosť vašich osobných údajov. Chránime ich pred náhodným a nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými nezákonnými formami spracovania. Vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu a zaviedli sme technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce bezpečnostným požiadavkám.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí toho, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.

Vyjadrením súhlasu potvrdzujete, že sme vám poskytli všetky informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a že súhlasíte so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov.

V Bratislave, 22. decembra, 2023